มท.3 สนับสนุนร่างกฎกระทรวงระบุตึกที่จะต้องทำสัญญาประกันภัย คุ้มครองป้องกันบุคคลภายนอก


นายทรงศักดา ทองคำศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) บอกว่า เดี๋ยวนี้มีการก่อสร้างอาคารสูง ตึกขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อื่นๆอีกมากมาย เพื่อรองรับการขยายตัวของสามัญชนเยอะมากๆ ซึ่งตึกพวกนี้เป็นตึกสาธารณะที่มีคนเข้าไปใช้ในทุกๆวันเยอะมาก ด้วยเหตุนี้ความปลอดภัยของผู้ใช้ตึกก็เลยเป็นสิ่งสำคัญ ก็เลยมีนโยบายให้กรมโยธาธิการแล้วก็แบบแปลนเมือง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการออกกฎระเบียบแล้วก็ปรับแก้ข้อบังคับควบคุมตึก รวมทั้งการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับ การก่อสร้างตึก ปฏิบัติงานทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับให้ทันต่อสภาพการณ์ รวมทั้งเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ในชีวิตและก็เงินทองให้แก่พสกนิกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นายพรวจนะ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการรวมทั้งแผนผังเมือง พูดว่า กรมโยธาธิการแล้วก็แผนผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานตามแผนการดังที่กล่าวถึงแล้วอย่างเร่งด่วน โดยได้ทำร่างกฎกระทรวงระบุประเภทหรือจำพวกของตึก หลักเกณฑ์ แนวทางการ ข้อจำกัด แล้วก็จำนวนเงินเอาสัญญาประกันภัยที่ผู้ครอบครองตึก ผู้ครอบครองตึก หรือผู้ดำเนินงาน จะต้องจัดให้มีการสัญญาประกันภัยความรับสารภาพโดยชอบด้วยกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย รวมทั้งเงินของบุคคลภายนอก ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังที่กล่าวถึงมาแล้ว บัดนี้เสนอห้องประชุมคณะรัฐมนตรีรับวิธีการเมื่อวันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม 2563 โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงมีดังนี้
1. กำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนที่ รื้อถอน หรือการใช้ตึกของเอกชน จำต้องทำสัญญาประกันภัยต่อชีวิต ร่างกาย รวมทั้งสินทรัพย์ของบุคคลภายนอก ซึ่งตึกของเอกชน ดังเช่นว่า (1) ตึกขนาดใหญ่ (2) ตึกขนาดใหญ่เป็นพิเศษ (1) อาคารสูง (4) ตึกประชุมคน (5) เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 80 ห้องขึ้นไป (6) สถานบริการ พื้นที่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป (7) ป้ายสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดบนหลังคา หรือตั้งบนหลังคา ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
2. ระบุจำนวนเงินเอาสัญญาประกันภัย กรณีเสียชีวิตหรือพิการถาวร ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน ค่าหมอ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อครั้ง และก็ปกป้องเงินบุคคลภายนอก ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งการได้รับค่าสินไหมทดแทนดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือข้อบังคับอื่น
3. เมื่อผู้ครอบครองตึกหรือผู้ครอบครองตึกที่ทำสัญญาประกันภัยแล้ว จำเป็นจะต้องแสดงสำเนากรมธรรม์ประกันภัยไว้ภายในที่เผยรวมทั้งเห็นได้ชัดเจนข้างในตึกนั้นด้วย
4. ตึกที่มีอยู่ก่อนที่จะกฎกระทรวงบังคับใช้ ควรต้องทำสัญญาประกันภัย โดยยื่นหลักฐานการทำประกันภัย ต่อเจ้าหน้าที่แคว้นด้านใน 30 วัน นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ รวมทั้งให้ยื่นหลักฐานการทำประกันภัยทุกปีระหว่างการใช้ตึกนั้นต่อเจ้าหน้าที่แคว้น
5. ในเรื่องที่ไม่ทำตามกฎกระทรวงจะมีความผิดทางอาญา จะต้องระวางโทษติดคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ เว้นแต่จำเป็นต้องระวางโทษตามที่มีการกำหนดแล้ว จำต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกระทั่งจะปฏิบัติให้ถูกตามที่ตั้งไว้ในมาตรา 65 ทวิ ที่พ.ร.บ.ควบคุมตึก พุทธศักราช 2522
ดังนี้ ร่างกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน
 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress