โปรดเกล้าฯพระราชทานตำแหน่ง ‘ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์’ เป็นพันตรีหญิง พร้อม 6 นายทหาร


โปรดเกล้าฯพระราชทานขั้น ‘ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์’ เป็นพันตรีหญิง พร้อม 6 นายทหาร
ช่วงวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระได้โปรดกรุณากรุณาพระราชทานขั้นข้างทหารชั้นสัญญาบัตร มีเนื้อหากล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาหัวหน้าศรีสินทรมหาวชิราลงมือณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานตำแหน่งข้างทหารสัญญาบัตรต่ำยิ่งกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญที่แว่นแคว้นไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ รวมทั้งมาตรา ๙ ที่พ.ร.บ.กฎระเบียบบริหารราชการ ในท่าน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ รวมทั้งมาตรา ๑๕ ที่พระราชกฤษฎีกา จัดระบบราชการและก็การจัดการงานบุคคลของราชการในท่าน พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วก็มาตรา ๕ ที่พ.ร.บ.ขั้นทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ก็เลยทรงพระขอความกรุณาปรานีกรุณา พระราชทานตำแหน่งข้างทหารสัญญาบัตรต ่ากว่าชั้นนายพล นายสิบนวน ๗ นาย ดังต่อไปนี้
๑. ว่าคราว พันเอก ปรัชญา อัมพรตระกูล เป็น พันเอก
๒. ว่าคราว พันตรี วพระอาทิตย์ทย์ ถินสูงเนิน เป็น พันตรี
๓. ว่าหน พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
๔. ว่าครั้ง พันตรีหญิง คิดถึง ฝ่ายเวช เป็น พันตรีหญิง
๕. ว่าครั้ง ร้อยเอก ดุด่ารงค์ กะการดี เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าคราว ร้อยโท สมโภชน์ โนรินทร์ เป็น ร้อยโท
๗. ว่าหน ร้อยโท จักรกริศน์ ทิพย์ทองคำ เป็น ร้อยโท
ดังนี้ ล่าดับคราว ๑ ถึงลำดับครั้ง ๒ ลำดับที่ ๕ ถึงล่าดับหน ๗ ตั้งแต่วันที ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าดับครั้ง ๓ ตั้งแต่วันที ๒๖ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าดับหน ๔ ตั้งแต่วันที ๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศในวันที 19 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีครั้ง ๖ ในรัชกาลเดี๋ยวนี้

Related Posts

© 2024 เศรษฐีชอบหวย - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress